Menu
Start arrow R O D O arrow Deklaracja dostępności
 
 

Deklaracja dostępności Utwďż˝rz PDF Drukuj Wyďż˝lij znajomemu
Redaktor: Administrator   
08.06.2021.

Deklaracja Dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://osirklobuck.naszbip.pl

 Data publikacji strony internetowej:  01.12.2020 r.

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:

- filmów i zdjęć opublikowanych przed  wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Nie posiadają one  napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów i zdjęć

- dokumentów tekstowych i tekstowo graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej. Większość publikowanych dokumentów ma formę PDF utworzonych ze skanów dokumentów źródłowych. Publikacje te będą stopniowo uzupełniane o wersje edytowalne

- map i wyrysów

- plików wytworzonych przez podmioty inne niż Urząd Miejski w Kłobucku a przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów

- treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.12.2020r.

 

 

Metoda przygotowania oświadczenia

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 

Strona internetowa posiada możliwość  skalowania wielkości czcionek aby umożliwić korzystanie osobom słabowidzącym, a także wersję wysoko kontrastową pomocną osobom z zaburzoną identyfikacją kolorów.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie Gminy Kłobuck  można korzystać z typowych skrótów klawiszowych właściwych dla przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge / Internet Explorer, Opera a dodatkowo:

 

·          ALT + 9 – spis skrótów klawiszowych (Klawisze Dostępności)

·          ALT + 1  - wersja kontrastowa

·          ALT + 2  - jak korzystać z BIP

·          ALT + 3  - menu przedmiotowe

·          ALT + 4  - menu podmiotowe

·          ALT + 5  - mapa witryny

·          ALT + 6  - przejdź do treści strony

·       TAB – przejście do kolejnego elementu

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Ewelina Kupczyk

tel.  034 31 00 367

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowa 14 pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru - wejście przez Halę Sportową. Na terenie znajdują się miejsca parkingowe.

 

W budynku  Krytej Pływalni jest dostęp dla osób niepełnosprawnych na terenie całego obiektu. Przed budynkiem Krytej Pływalni znajdują się dwa miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie jest dostęp dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Przed budynkami Bazy Sportowo Rekreacyjnej w Łobodnie są miejsca parkingowe ( 4 oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych).

 

W budynku Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w  Libidzy dostęp dla osób niepełnosprawnych na terenie całego obiektu. Na terenie Wiejskiego Ośrodka Sportu również znajdują się miejsca parkingowe.

 

Od 2 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku została wprowadzona usługa „Mobilny urzędnik”. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Kłobuck, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w siedzibie urzędu.

O pomoc "Mobilnego Urzędnika" można wystąpić na kilka sposobów:

·      telefonicznie – (034) 3100150, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00;

·      wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl;

·      poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny).

Zgłoszenia są obsługiwane w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 14.00 w kolejności ich przyjęcia. Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi kontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty.

W ramach wizyty:  udziela pomocy w wypełnieniu dokumentów, przyjmuje wypełnione i podpisane dokumenty i dostarcza je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania. 

Usługa ta jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Kłobuck.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: biuro@osirklobuck.pl,

telefonicznie na nr 034 31 00 367

drogą pocztową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, ul. Sportowa 14, 42-100 Kłobuck

 

Wytworzenie:                                                                                    Zatwierdzenie:

 

p.o. Dyrektor OSiR Jacek Krakowian                                  p.o. Dyrektor OSiR Jacek Krakowian

 
nastďż˝pny artykuďż˝ »
 

News

Sekcja tenisa stołowego OSiR
Zaprasza dziewczęta i chłopców z klas I - IV (rocznik 97 i młodsi) do sekcji tenisa stołowego.
Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godz. 16.00 - 17.30 w hali sportowej OSiR, ul. Sportowa 14.
Dod. Informacje G.Garbaciak tel. 0-693 - 540 - 964.
Zapraszamy do aktywnego udziału w treningach i zawodach !!!  

Informacje

Basen Kryty
przy OSiR w Kłobucku

ul. Zamkowa , 42-100 Kłobuck

Tel. 034-319-80-80

 

 

Statystyka
OS: Linux s
PHP: 5.2.17
MySQL: 10.3.28-MariaDB-cll-lve
Czas: 21:32
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
U�ytkownicy: 7
Nowo�ci: 377
Adresy stron: 7
go�ci: 4272378

© 2021 OSiR Kłobuck, ul. Sportowa 14, 42-100 Kłobuck, tel.:034-31-00-367
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Created by GRAF-CAD